Beleid Bestuur

Oprichting Bedrijvig Zedelgem

Oprichting Raad Lokale Economie is een feit!

Op 8 maart 2022 stelde gemeente Zedelgem haar lokaal visie- en beleidsplan lokale economie voor. Het plan bevat(te) 10 actiepunten waaronder Actie 2: de oprichting van een strategische Economische Adviesraad Zedelgem. 
De gemeente wil hiermee inzetten op een betere samenwerking tussen het bestuur en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. 

De stichtende leden zijn op 20 juni 2022 overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten onder de benaming “Bedrijvig Zedelgem, Raad Lokale Economie”.

De Raad is een enerzijds een adviserend orgaan met zowel een beleidsvoorbereidende als beleidsondersteunende rol richting het College van Burgemeester en Schepenen. Daarnaast heeft de Raad ook een uitvoerende rol. 

De Raad van Bestuur werkt als adviesorgaan los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding. De leden vertegenwoordigen er het algemene belang en geen individueel belang.

 De Raad buigt zich over volgende doelstellingen en opdrachten: 

  • Inzetten op de samenwerking, communicatie en overleg tussen het gemeentebestuur en lokaal economische actoren
  • Inzetten op de samenwerking, communicatie en overleg tussen ondernemers, verenigingen en deskundigen onderling
  • Het aangeven en signaleren van verschillende problemen die ervaren worden op gemeentelijk vlak, met name alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen én hieraan gekoppeld oplossingsvoorstellen formuleren
  • Het ondersteunen en promoten van het lokale handels – en ondernemersklimaat in Zedelgem conform de strategische doelstellingen zoals omschreven in het visie – en beleidsplan lokale economie.
  • Op vraag van de gemeente beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk verrichten
  • Uitwerken van commerciële activiteiten en initiatieven op Zedelgems grondgebied
  • Installeren van werkgroepen over thema’s die de lokale economie aanbelangen 

Afhankelijk van de besproken thema’s kunnen externe deskundigen, stakeholders of betrokken ambtenaren vanuit hun functie gevraagd worden om actief aan vergaderingen/werkgroepen deel te nemen.

De Raad bestaat uit stichtende leden (tot een maximum van 30 leden). Uit deze raad is een dagelijks bestuur gekozen met 3 leden, de schepen met adviserende stem en de ambtenaar lokale economie als secretaris.  

De zetel van deze Raad is gevestigd in het gemeentehuis Zedelgem: Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem en wordt gesubsidieerd door de gemeente Zedelgem. 

In samenwerking met de gemeente Zedelgem